Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden van Formalis, gevestigd en kantoorhoudende aan Unit A8044, Keurenplein 41, 1069 CD Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62758179.

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 2 - DEFINITIES

ARTIKEL 3 - DOEL

ARTIKEL 4 - REGISTRATIE

ARTIKEL 5 - DOCUMENTEN OPSTELLEN

ARTIKEL 6 – ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

ARTIKEL 7 - INFORMATIE

ARTIKEL 8 – UITVOERING OPDRACHT

ARTIKEL 9 – GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN

ARTIKEL 10 - GEHEIMHOUDING

ARTIKEL 11 – OVEREENKOMSTEN EN MEERWERK SERVICES

ARTIKEL 12 – BETALING VAN DE SERVICE

ARTIKEL 13 - KLACHTEN

ARTIKEL 14 - BETALINGSVOORWAARDEN

ARTIKEL 15 - AFKOELINGSPERIODE

ARTIKEL 16 - WEBSITE

ARTIKEL 17 - E-MAIL

ARTIKEL 18 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

ARTIKEL 19 - VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

ARTIKEL 20 – AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 21 - WIJZIGINGSBEDING

ARTIKEL 22 - TOEPASSELIJK RECHT

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten, betaald en gratis, die Formalis aanbiedt. Door gebruik van een of meerdere van deze Diensten accepteert een Bezoeker en/of Gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden.

 

ARTIKEL 2 - DEFINITIES

Formalis: de handelsnaam van Formalis in Nederland.

Website: de website die Formalis levert, www.formalis.nl, een platform waarop informatie over koopcontracten voor woningen te vinden is, juridisch advies kan worden ingewonnen en waar betalende Leden met Formalis in contact kunnen komen.

Medewerker of Jurist: een medewerker of jurist van Formalis die werkzaamheden verricht voor Gebruikers.

Bezoeker: een natuurlijk persoon die op de Website surft.

Gebruiker: een natuurlijk persoon die zich op de Website heeft geregistreerd.

Gebruiker van de Service: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die al dan niet een Gebruikersaccount in de gebruikersomgeving van Formalis heeft en in contact treedt met Formalis om tegen betaling gebruik te maken van de aangeboden dienstverlening.

Gebruikersaccount: de gebruikersomgeving waar een Bezoeker na registratie op de Website als Gebruiker toegang toe heeft. Het Gebruikersaccount wordt gegenereerd door het invullen van het online formulier dat daarvoor bestemd is en door het kiezen van een gebruikersnaam en wachtwoord.

 

ARTIKEL 3 - DOEL

3.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn onder meer bedoeld om de Gebruiksvoorwaarden voor de Website uiteen te zetten.  

 

3.2 Formalis biedt Bezoekers en Gebruikers een platform en waarmee de toegang tot het recht wordt vergemakkelijkt, al dan niet na registratie op de Website of tegen betaling, waaronder maar niet beperkt tot:

 

 • juridische documenten, zoals contracten en formele brieven, die zij eenvoudig online kunnen downloaden, opstellen of gebruiken.
 • advies over koopcontracten van woningen

 

ARTIKEL 4 - REGISTRATIE

4.1 Iedere Bezoeker kan zich inschrijven op de Website en daardoor ​​Gebruiker worden. Met de inschrijving staat de Bezoeker ervoor in dat hij handelingsbekwaam is en gerechtigd om overeenkomsten aan te gaan.

 

4.2 Door zich in te schrijven maakt de Bezoeker een gebruikersomgeving (Gebruikersaccount) op de Website aan. Dit Gebruikersaccount wordt gegenereerd door het invullen van het online formulier dat daarvoor bestemd is en door het kiezen van een gebruikersnaam en wachtwoord.

 

4.3 Elke gebruikersnaam en wachtwoord combinatie is uniek voor iedere Gebruiker. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord.

 

4.4 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het beheer van zijn Gebruikersaccount. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van misbruik van het Gebruikersaccount en/of het gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord door derden.

 

4.5 De Gebruiker garandeert de juistheid van de verstrekte gegevens tijdens zijn inschrijving. De Gebruiker draagt ​​de volle en volledige verantwoordelijkheid voor de eventuele gevolgen die direct of indirect voortvloeien uit onjuiste of te laat verstrekte gegevens.

 

4.6 Formalis behoudt zich het recht voor om het Gebruikersaccount van iedere Gebruiker die deze Gebruiksvoorwaarden schendt te verwijderen, in het bijzonder wanneer de Gebruiker onjuiste informatie bij de registratie heeft verstrekt.

 

ARTIKEL 5 - DOCUMENTEN OPSTELLEN

5.1 Gebruikers kunnen een koopcontract laten opstellen door vooraf opgestelde vragen te beantwoorden en zo dit document laten opstellen dat is toegespitst op hun situatie.

 

5.2 De opgestelde documenten zijn te raadplegen, te downloaden (in Word, PDF) en direct af te drukken in het Gebruikersaccount, mits de Gebruiker een het op de Website aangegeven bedrag voor de desbetreffende opdracht heeft betaald.

 

ARTIKEL 6 – ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

6.1 Formalis biedt haar Gebruikers de mogelijkheid om gebruik te maken van de service om een koopcontract digitaal te laten ondertekenen. Deze service stelt de Gebruiker in staat om elk document te ondertekenen dat hij via het platform van Formalis heeft laten opstellen en ter ondertekening te versturen naar de andere partij (wanneer van toepassing).

 

6.2 Wanneer de Gebruiker de service gebruikt, wordt zijn opgestelde document vergrendeld (de Gebruiker kan niet langer het document (laten) bewerken) en wordt zijn handtekening onder het document gezet. Formalis stuurt een e-mail naar de andere contractspartij (hierna: de Wederpartij). Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om een correct e-mailadres van de Wederpartij te verschaffen.

 

6.3 De Wederpartij kan het document alleen inzien. Hij kan het niet aanpassen. De Wederpartij kan ervoor kiezen om het document niet te tekenen indien hij het niet eens is met de bepalingen in het document of wel te tekenen indien hij het er wel mee eens is.

 

6.4 De Gebruiker kan zijn verzoek aan de Wederpartij om te tekenen intrekken zolang de Wederpartij het document niet heeft ondertekend. Zodra de Wederpartij ervoor heeft gekozen om te tekenen, wordt zijn handtekening onder het document gezet en zijn beide partijen eraan gebonden. Een kopie van het volledig ondertekende document (vergrendeld en voorzien van datum) wordt door Formalis opgeslagen en is toegankelijk op verzoek van de Gebruiker of Wederpartij.

 

6.5 Bij deze service wordt gebruik gemaakt van een externe aanbieder, die de elektronische handtekening kwalificeert als een geavanceerde elektronische handtekening of gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze service voldoet aan zowel de Amerikaanse ESIGN- en UETA-wetgeving als de eIDAS-verordening van de EU. Voor elke overeenkomst genereren en bewaren zij automatisch een uitgebreide audittrail.

 

ARTIKEL 7 - INFORMATIE

7.1 De Gebruiker van de Service is te allen tijde gehouden alle gegevens en bescheiden, die naar het oordeel van Formalis nodig zijn voor het op een goede manier uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gevraagde vorm en op de gevraagde wijze aan Formalis ter beschikking te stellen. Formalis mag de uitvoering van de opdracht opschorten tot het moment dat de Gebruiker van de Maatwerk Dienst aan deze verplichting heeft voldaan.

 

7.2 De Gebruiker van de Service staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem of namens hem aan Formalis ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn. Formalis is niet verantwoordelijk voor schade die is ontstaan doordat de Gebruiker van de Service nalaat informatie aan te leveren of doordat hij  onjuiste informatie heeft verstrekt of een onjuiste weergave van de situatie heeft geschetst. De extra kosten en/of het extra honorarium zijn voor rekening van de Gebruiker van de Service indien dit voortvloeit uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst en de extra kosten en/of het extra honorarium is ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden. Eventuele kosten om informatie of gegevens te verkrijgen zijn voor rekening van de Gebruiker van de Service. Indien Formalis deze kosten dient te maken, zal dit van te voren overlegd worden met de Gebruiker van de Service.

 

7.3 De Gebruiker van de Service is te allen tijde verantwoordelijk voor het verstrekken van alle informatie die relevant kan zijn om tot het beste resultaat te komen. Formalis zal alle relevante informatie bij de Gebruiker van de Service opvragen, maar dit ontslaat de Gebruiker van de Service niet van de eigen verantwoordelijkheid om pro-actief informatie aan te leveren. Formalis zal, op basis van de hulpvraag, de afweging maken of en in hoeverre de aangeleverde informatie relevant is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

7.4 Formalis zal op basis van de beschikbare en aangeleverde informatie de overeenkomst uitvoeren. In dat kader zal zij de wensen van de Gebruiker zo veel als mogelijk juridisch vastleggen. Het is echter altijd de Gebruiker die op de hoogte is van de specifieke omstandigheden en/of specifieke aandachtspunten die relevant kunnen zijn in het kader van de uit te voeren opdracht. Formalis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan doordat zij niet voldoende is geïnformeerd door de Gebruiker over (branche-)gerelateerde zaken.

 

7.5 Bij de uitvoering van de werkzaamheden baseert Formalis zich op de door de Gebruiker geleverde informatie en gegevens. De Gebruiker dient Formalis onmiddellijk te informeren over feiten en omstandigheden die gewijzigd zijn en die van belang (kunnen) zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 8 – UITVOERING OPDRACHT

8.1 Het is Formalis toegestaan om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten indien en voor zover dit nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Formalis zal dit van tevoren overleggen met de Gebruiker. Eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van Formalis. Formalis is nimmer aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van derden.

 

8.2 Alle diensten die door Formalis worden geleverd, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen in relatie tot de eisen van goed vakmanschap. Op alle verrichte werkzaamheden en overeenkomsten rust een inspanningsverplichting en deze kunnen geen resultaatsverplichting bevatten.

 

8.3 Met betrekking tot de Service gelden de bepalingen van dit artikel. Formalis behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en de Gebruiker van de Service aansprakelijk te stellen voor hieruit voortvloeiende schade indien de Gebruiker van de Service onvoldoende of onjuiste informatie heeft gegeven waardoor de opdracht niet uitgevoerd kon worden op basis van alle beschikbare relevante informatie.

 

8.4 Afgesproken termijnen voor het leveren van een dienst, zoals het opstellen of controleren van een document, door Formalis worden nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als een richtlijn. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat de Gebruiker van de Service alle door Formalis gevraagde informatie heeft verstrekt.

 

8.5 Als Formalis (aanvullende) informatie heeft verzocht van de  Gebruiker van de Service om de overeenkomst op de afgesproken wijze uit te voeren, geldt in beginsel een termijn van maximaal 3 dagen om de verzochte informatie aan te leveren. Bij de gekozen 24-uurs service geldt maximaal 1 dag. Dit is behoudens feestdagen, zoals 1e en 2e Kerstdag of de Paasdagen. De Gebruiker van de Service en Formalis kunnen hier in onderling schriftelijk overleg van afwijken, indien het bijvoorbeeld een spoedopdracht betreft. In alle gevallen dient de Gebruiker van de Service de gevraagde informatie of bescheiden zo snel als mogelijk aan te leveren. 

 

ARTIKEL 9 – GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN

9.1 De overeenkomst kan tussentijds gewijzigd worden indien de omstandigheden zodanig zijn gewijzigd ten opzichte van het moment waarop de overeenkomst werd aangegaan, dat voortzetting ervan in redelijkheid niet van een van de partijen gevraagd kan worden. Formalis en de Gebruiker van de Service zullen dit altijd eerst in onderling overleg bespreken en naar een oplossing zoeken die het meest in de buurt komt van de initiële afspraken.

 

9.2 Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van de Gebruiker van de Service, zal daaruit voortvloeiend meerwerk bij de Gebruiker van de Service in rekening worden gebracht.

 

9.3 In de gevallen dat de wijziging ertoe leidt dat de voorgenomen aanpak of werkwijze mede wijzigt, waardoor de omvang van de overeenkomst anders wordt gaat de Gebruiker van de Service er akkoord mee dat de tijdsplanning ook wijzigt.  De gewijzigde omstandigheden kunnen niet leiden tot een verlaging van het factuurbedrag.

 

ARTIKEL 10 - GEHEIMHOUDING

10.1 Formalis is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. De geheimhouding omvat alle informatie van vertrouwelijke aard die de Gebruiker van de Service ter beschikking heeft gesteld en de door de verwerking van die informatie verkregen resultaten. De geheimhouding geldt niet in de situatie dat Formalis een meldingsplicht heeft voortvloeiend uit de wftt, wft en andere van toepassing zijnde wetgeving op basis waarvan Formalis gehouden is informatie te verstrekken.

 

10.2 Formalis is niet gerechtigd de van de Gebruiker van de Service verkregen informatie voor een ander doel aan te wenden dan waarvoor die werd verkregen. Een uitzondering op deze regel is de situatie waarin Formalis voor zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure waarbij de stukken van belang kunnen zijn.

 

ARTIKEL 11 – OVEREENKOMSTEN EN MEERWERK SERVICES

11.1 De door Formalis gedane aanbiedingen en eventueel uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Een door Formalis verzonden offerte is tot 14 dagen na de verzending geldig.

 

11.2 In de situatie dat de aanvaarding afwijkt van het aanbod, is Formalis daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand overeenkomstig de afwijkende aanvaarding, tenzij Formalis anders aangeeft.

 

11.3 De door Formalis gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes en gefactureerde of genoemde tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Formalis zal per opdracht het te berekenen tarief bespreken met de Gebruiker van de Service en de overeenkomst zal pas tot stand komen op het moment dat de Gebruiker van de Service het aanbod van Formalis volledig heeft aanvaard.

 

11.4 Het aanbod kan op verschillende manieren worden aanvaard waarmee de overeenkomst tot stand komt. Het aanbod kan aanvaard worden doordat:

 

 • de Gebruiker van de Service de offerte van Formalis schriftelijk en/of digitaal heeft aanvaard

 

 • de Gebruiker van de Service zijn akkoord mondeling heeft gegeven aan Formalis en Formalis dat akkoord digitaal of schriftelijk heeft bevestigd aan de Gebruiker van de Service

 

 • de Gebruiker van de Service de door Formalis verzonden factuur heeft betaald.

 

11.5 Het staat Formalis vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Zij kan hiervoor ook terugvallen op elektronische communicatiemiddelen, waaronder applicaties zoals WhatsApp, Facebook, Tango, Twitter, LinkedIn en andere online platforms.

 

11.6 De overeenkomst wordt altijd aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij de Gebruiker van de Service en Formalis schriftelijk anders overeenkomen.

 

ARTIKEL 12 – BETALING VAN DE SERVICE

12.1 Facturen van Formalis kunnen bij vooruitbetaling te worden voldaan door de Gebruiker van de Service, in euro’s en op de door Formalis voorgeschreven wijze.
De volgende betalingswijzen worden door Formalis aangeboden:

 1. Betaling via iDEAL
 2. Vooraf overmaken
 3. Betalen via factuur

Indien de Gebruiker van de Service heeft gekozen voor 'betalen via factuur', dient de betaling uiterlijk 14 dagen nadat Gebruiker de opdracht heeft verstrekt door Formalis te zijn ontvangen. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

12.2 Indien de overeenkomst tot stand is gekomen en de Gebruiker van de Service de daaruit voortvloeiende kosten niet heeft voldaan, is hij onverwijld in verzuim. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte - zijn voor rekening van de Gebruiker van de Service.

 

12.3 Formalis heeft retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop de Gebruiker van de Service alle gevorderde bedragen heeft voldaan aan Formalis. Eventuele schade opgelopen door de Gebruiker van de Service, omdat hij niet of niet tijdig kon beschikken over de eerder genoemde gegevens en bescheiden vanwege het retentierecht zijn voor rekening en risico van Gebruiker van de Service.

 

ARTIKEL 13 - KLACHTEN

13.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen door de Gebruiker van de Service binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarop de klacht betrekking heeft of binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek als de Gebruiker van de Service kan aantonen dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Formalis kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Gebruiker van de Service geacht de verrichte werkzaamheden en/of de facturen te hebben geaccepteerd.

 

13.2 De betalingsverplichting van de Gebruiker van de Service wordt niet opgeschort doordat hij een klacht heeft ingediend.

 

13.3 Als de klacht terecht blijkt te zijn, kan Formalis kiezen uit 1 van de volgende opties:

 

 • het in rekening gebrachte tarief aanpassen

 

 • de afgekeurde werkzaamheden kosteloos aanpassen of opnieuw verrichten

 

 • de opdracht (gedeeltelijk) niet meer uitvoeren tegen een evenredige restitutie van het reeds door de Gebruiker van de Service betaalde tarief

 

13.4 Als het niet meer mogelijk of zinvol is om een keuze te maken uit 1 van de bovenstaande opties, kan Formalis slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde over de aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden.

 

ARTIKEL 14 - BETALINGSVOORWAARDEN

De op de Website genoemde prijzen zijn inclusief btw tenzij anders vermeld.

 

Formalis behoudt zich het recht voor om de prijzen voor producten te wijzigen. Voor bestellingen van opdrachten en/of documenten gelden de prijzen van het moment van bestelling.

 

Formalis behoudt zich het recht voor om de nakoming van haar verplichtingen tot het moment van volledige betaling op te schorten, zonder dat de Gebruiker gedurende die periode enige aanspraak kan maken op de Diensten van Formalis of recht heeft op terugbetaling.

 

De verjaringstermijn voor de aan Formalis verschuldigde bedragen vangt aan op de dag waarop de desbetreffende factuur is opgesteld.

 

ARTIKEL 15 - AFKOELINGSPERIODE

15.1 De Gebruiker van de Service heeft niet de mogelijkheid om binnen een bepaalde periode (bijvoorbeeld 14 dagen) op te zeggen en het geld terug te vragen. De dienstverlening is immers persoonlijk en speciaal gericht op de wensen van de Gebruiker van de Service. Op verzoek van de Gebruiker van de Service wordt door de jurist of medewerker van Formalis gericht juridisch advies gegeven en/of worden er documenten op maat gemaakt.

 

ARTIKEL 16 - WEBSITE

16.1 Toegang tot de Website is voor alle gebruikers die toegang hebben tot internet gratis. Formalis spant zich in om de toegang 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te stellen, maar geeft Bezoekers en Gebruikers hieromtrent geen garanties.

 

16.2 Formalis is niet verantwoordelijk voor eventuele slechte bereikbaarheid of onbereikbaarheid van de Website.

 

16.3 Formalis behoudt zich het recht voor om de bereikbaarheid van de Website te onderbreken om al het onderhoud te kunnen verrichten dat noodzakelijk is voor een goede werking van de Website.

 

ARTIKEL 17 - E-MAIL

Om haar gebruikers en klanten van relevante juridische wijzigingen en ontwikkelingen op de hoogte te houden, stuurt Formalis als service deze personen om de zoveel tijd een e-mail toe. De ontvanger kan zich via een in de e-mail bijgevoegde link hiervoor afmelden.

 

ARTIKEL 18 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

18.1. Gebruikers en garanderen dat al hetgeen zij op de Website hebben geplaatst of aan Formalis hebben aangeleverd niet in strijd is met de wet, noch dat er intellectuele eigendomsrechten van derden op rusten. Gebruikers en zijn zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het hetgeen zij op de Website hebben geplaatst of hebben aangeleverd aan Formalis.

 

18.2. De Website evenals de daarop gepubliceerde teksten, afbeeldingen, foto's, geluiden en video-oproepen, zijn het exclusieve eigendom van Formalis en/of haar onderaannemers. Zowel "Formalis"  als de daarbij behorende teksten, afbeeldingen, foto's, audio- en video componenten, zijn het exclusieve eigendom van Formalis en/of haar onderaannemers.

 

Iedere weergave, reproductie en/of gehele of gedeeltelijke exploitatie van de op de Website aangeboden Diensten en de hiervoor genoemde merken is ten striktste verboden en levert mogelijk ook een strafbaar feit op in de zin van artikel 30b en verder van de Auteurswet of van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht.

 

18.3 Het is de Gebruiker van de Service van Formalis enkel toegestaan om stukken van Formalis openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen indien dit gebruik uit de overeenkomst voortvloeit. Tot die stukken worden in ieder geval gerekend; offertes, facturen, de inhoud van adviezen, opinies of andere (al dan niet schriftelijke) uitingen, processtukken, overeenkomsten, brieven en andere werken die door Formalis zijn opgesteld. Formalis behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor op de genoemde stukken. Die stukken mogen niet verkocht, verveelvoudigd, geopenbaard of geëxploiteerd worden door de Gebruiker van de Service. Indien zulks geval zich voordoet, heeft Formalis het recht om de hierdoor geleden schade op de Gebruiker van de Service te verhalen.

 

ARTIKEL 19 - VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

19.1 In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben Gebruikers recht op inzage, correctie en/of verwijdering van hun persoonsgegevens. Zij kunnen dit recht uitoefenen door een verzoek daartoe per e-mail te richten aan Formalis: info@formalis.nl.

 

ARTIKEL 20 – AANSPRAKELIJKHEID

20.1. Verantwoordelijkheid Formalis

 

Formalis is niet betrokken bij de relatie tussen de Gebruiker en een andere betrokkene (koper van een woning).

 

Formalis is in geen geval verplicht om alle vragen van Gebruikers te beantwoorden.

 

Formalis is niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden door Gebruikers die direct of indirect voortvloeien uit de niet-naleving door Gebruikers van een van de verplichtingen die in de Gebruiksvoorwaarden zijn beschreven.

 

Formalis is niet aansprakelijk voor het gebruik van de Website voor andere dan de in deze voorwaarden omschreven doeleinden.

 

Formalis is niet aansprakelijk voor het gebruik van de informatie op de Website, de antwoorden die aan de Gebruikers zijn gegeven en de interpretaties van deze informatie en antwoorden.

 

20.2. Verantwoordelijkheid Gebruikers

 

De Gebruikers zijn uitsluitend zelf verantwoordelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, materieel of immaterieel, die zij naar aanleiding van het gebruik van de Website en/of de Service lijden of hebben geleden.

 

20.3 Maatwerk Diensten

 

Formalis is slechts aansprakelijk voor zover dit uit de volgende voorwaarden blijkt. De onderstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Formalis of haar ondergeschikten.

 

De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Formalis in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Formalis niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Formalis beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de geleverde dienst, althans voor dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Formalis heeft te allen tijde het recht om, voor zover mogelijk, de schade van de Gebruiker van de Service ongedaan te maken of te beperken.

 

Formalis is niet aansprakelijk voor beschadiging, tenietgaan en/of kennisname door onbevoegden van bescheiden en/of gegevens tijdens vervoer, verzending per post, elektronische verzending, bewerking en/of verzending door middel van een online systeem, ongeacht of het vervoer, de verzending en/of bewerking geschiedt door of namens Gebruiker van de Maatwerk Dienst, Formalis of derden.

 

Aansprakelijkheid van Formalis voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten. Formalis kan alleen aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Formalis aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Formalis toegerekend kunnen worden, en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Gebruiker van de Service aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade zoals omschreven in dit artikel.

 

De Gebruiker van de Service vrijwaart Formalis voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Formalis en Gebruiker van de Service bestaande rechtsbetrekking. Tevens vrijwaart de Gebruiker van de Service Formalis uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op door de Gebruiker van de Service aan Formalis verstrekte gegevens die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

In het geval van overmacht is Formalis niet aansprakelijk.

 

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Formalis, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is of is overeengekomen dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten. Zowel Formalis als alle andere personen die in opdracht van Formalis werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden aan de opdracht en niet persoonlijk aansprakelijk.

De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval dat een opdracht ten onrechte is geweigerd en daaruit schade ontstaat.

 

De door Formalis uitgevoerde werkzaamheden zijn uitsluitend ten behoeve van de Gebruiker van de Service. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen, aan de wijze waarop die verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

 

ARTIKEL 21 - WIJZIGINGSBEDING

Formalis behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst inhoudelijk aangepast op 04 januari 2021. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker, en Gebruiker om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden.

 

ARTIKEL 22 - TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Gebruiksvoorwaarden en alle claims, rechtszaken en geschillen die daaruit kunnen voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing, ongeacht het land van herkomst van Gebruiker of het land vanaf waar Gebruiker zich toegang tot de Website heeft verschaft.

 

Eventuele geschillen die uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank naar keuze van Formalis.